ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst

1. U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten RR Physical Performance Coaching. De aard van deze overeenkomst is dat u door Rick Romeijn wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van RR Physical Performance Coaching van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

2. Rick Romeijn Personal Training is de handelsnaam van RR Physical Performance Coaching, Personal Trainer, statutair gevestigd Terborchlaan 299, 1816 MH Alkmaar. Rick Romeijn Personal Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73831360. Btw-identificatienummer 184836098B01.

3. Voor Personal Training-sessies binnen Sportcentrum Basic-fit heeft u een lidmaatschap van Sportcentrum Basic-fit nodig. Het lidmaatschap van Sportcentrum Basic-fit geeft u het recht om gebruik te maken van de faciliteiten en services van Sportcentrum Basic-fit. Een lidmaatschap van Basic-fit dient u apart af te sluiten. Daartoe maakt u een afspraak met Personal Training van Rick Romeijn.

Artikel 2: Duur en beƫindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:

- U een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;

- Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.

3. RR Physical Performance Coaching heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beƫindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de RR Physical Performance Coaching aantoonbaar geleden schade.

Artikel 5: Betaling

1. De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.

2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door RR Physical Performance Coaching schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Rick Romeijn Personal Training bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Rick Romeijn Personal Training. Rick Romeijn Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.

2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.

3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Rick Romeijn Personal training door te geven.

Artikel 7: Annuleringen of te laat komen

1.Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Rick Romeijn Personal Training. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

2. Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Rick Romeijn Personal Training om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

3. Indien Rick Romeijn Personal Training door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan personal training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. RR Physical Performance Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die u mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een personal training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. U dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient u een zorgverzekering te hebben.

2. RR Physical Performance Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook. RR Physical Performance Coaching is niet aansprakelijk voor de door u geleden schade. Tevens is RR Physical Performance Coaching niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid.